Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

สัมภาระพิเศษ

จักรยาน

 • 1. สัมภาระโหลดต้องเก็บในพื้นที่สำหรับสินค้าคาร์โก้เท่านั้น น้ำหนักและจำนวนของจักรยานสามารถคิดเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระฟรีที่ผู้โดยสารได้รับ
 • 2. CSAir รับแต่จักรยานที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ต้องปล่อยลมในล้อออกก่อนที่จะได้การตรวจสอบ:
  • a. ต้องหมุนแฮนด์บาร์ของจักรยานที่พับไม่ได้ 90 องศา ตั้งให้แน่น ถอดคันเหยียบและล้อออก และผูกกับเฟรมจักรยานให้แน่น
  • b. จักรยานที่พับได้จะต้องพับไว้และตั้งให้แน่น
 • 3. ขนาดของจักรยานต้องไม่เกินกว่า 158 เซนติเมตร
 • 4. จักรยานที่ขนส่งแบบสัมภาระเช็คอินอยู่ภายใต้กฎเดียวกับกฎการรับผิดชอบสัมภาระธรรมดาของผู้ขนส่ง

อุปกรณ์กระดานโต้คลื่นและวินด์เซิร์ฟ

หากกระดานโต้คลื่น (วินด์เซิร์ฟ) และอุปกรณ์จะถูกขนส่งเป็นสัมภาระ ต้องได้รับการยินรอมจากฝ่ายความปลอดภัยของบริการภาคพื้นดินหรือตัวแทน

ค่าธรรมเนียม:

 • 1. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินภายในประเทศ:
  • a. ค่าใช้จ่ายของกระดานโต้คลื่นที่ความยาวรอบรูปไม่เกิน 277 ซม. (109 นิ้ว) ควรคำนวณตามค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน 5 กก. ค่าใช้จ่ายของกระดานโต้คลื่นที่ความยาวรอบรูปเกิน 277 ซม. (109 นิ้ว) ต้องคำนวณตามค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน 8 กก.
  • b. มาตรฐานค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้บังคับกับผู้โดยสารที่มีกระดานโต้คลื่น (หรือวินด์เซิร์ฟ) เพียงแผ่นเดียว หากผู้โดยสารพกกระดานโต้คลื่น (หรือวินด์เซิร์ฟ) มากกว่าหนึ่งแผ่น ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนเกินต้องคิดตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกิน
 • 2. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ:
  • a. รายการเหล่านี้ต้องไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรีของผู้เดินทาง
  • b. ค่าใช้จ่ายของกระดานโต้คลื่นที่ความยาวรอบรูปเกิน 300 ซม. (118 นิ้ว) ต้องคำนวณบนพื้นฐานของค่าสัมภาระส่วนเกิน (มาตรฐานค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินทั่วไป)

เวลาขนส่งกระดานโต้คลื่น (วินด์เซิร์ฟ) และอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ให้บริการจะรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการขนส่งตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับสำหรับสัมภาระทั่วไป

อุปกรณ์กอล์ฟ

อุปกรณ์กอล์ฟ: ถุงกลอ์ฟหนึ่งใบ (รวมทั้งลูกกอล์ฟและไม้กอล์ฟ) และรองเท้าตีกอล์ฟหนึ่งคู่

1. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินภายในประเทศ:

 • a. ค่าใช้จ่ายคำนวณตามค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน 6 กก. รายการดังกล่าวต้องไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรีที่ผู้เดินทางได้รับจากการชำระค่าชั้นโดยสาร จึงสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้
 • b. หากอุปกรณ์กอล์ฟรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี การเรียกเก็บค่าน้ำหนักส่วนเกินต้องปฏิบัติตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายพิเศษหรือมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกินที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แล้วแต่อันไนถูกกว่า
 • c. หากอุปกรณ์กอล์ฟไม่ได้รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี และน้ำหนักส่วนเกินมากกว่า 15 กก. การเรียกเก็บค่าน้ำหนักส่วนเกินต้องปฏิบัติตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกิน เช่น 15 กก. แรกของน้ำหนักส่วนเกินจะคิกตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับส่วนเกิน 6 กก. หลังจากนั้น เพิ่มทุกหนึ่งกิโลกรัม ต้องคิดตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกิน
 • d. ผู้โดยสารทุกคนสามารถนำชุดไม้กอล์ฟติดตัวไปได้แค่หนึ่งชุดในราคาพิเศษนี้

2. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • a. ผู้เดินทางผู้ใหญ่หนึ่งคนสามารถขนส่งอุปกรณ์กอล์ฟหนึ่งชุดโดยฟรี น้ำหนักรวมของอุปกรณ์นี้ต้องไม่เกิน 23 กก. ขนาดเชิงเส้นต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว)
 • b. น้ำหนักส่วนเกินของสัมภาระฟรีต้องคิดค่าใช้จ่ายในวิธีการเดียวกันกับสัมภาระส่วนเกินทั่วไป

อุปกรณ์สกี

อุปกรณ์สกี: รองเท้าสกีหนึ่งคู่ ไม้ค้ำเล่นสกีสองไม้ และ/หรือรองเท้าสกีหนึ่งคู่

1. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินภายในประเทศ:

 • a. ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์สกีหนึ่งชุดเท่ากับค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนเกิน 3 กิโลกรัม
 • b. หากอุปกรณ์สกีที่ไม่ได้รวมอยู่น้ำหนักสัมภาระฟรี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น หากรวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี ค่าน้ำหนักส่วนเกินใด ๆ ต้องคำนวณตามอัตราค่าใช้จ่ายพิเศษหรืออัตราค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกินที่กล่าวข้างต้น แล้วแต่อันใดจะถูกกว่า
 • c. มาตรฐานค่าใช้จ่ายใช้บังคับกับผู้โดยสารที่มีอุปกรณ์สกีเพียงชุดเดียว หากผู้โดยสารพกอุปกรณ์สกีมากกว่าหนึ่งชุด ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนเกินต้องคิดตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกิน

2. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • a. ผู้เดินทางผู้ใหญ่หนึ่งคนสามารถขนส่งอุปกรณ์สกีหนึ่งชุดโดยฟรี น้ำหนักรวมของอุปกรณ์นี้ต้องไม่เกิน 23 กก. ขนาดเชิงเส้นต้องไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)
 • b. น้ำหนักส่วนเกินของสัมภาระฟรีต้องคิดค่าใช้จ่ายในวิธีการเดียวกันกับสัมภาระส่วนเกินทั่วไป

อุปกรณ์ตกปลา

อุปกรณ์ตกปลา: กล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาหนึ่งกล่อง ตะกร้าหวายหนึ่งใบ รองเท้าสำหรับการตกปลาหนึ่งคู่ คันเบ็ดสองอัน และสวิงหนึ่งอัน

1. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินภายในประเทศ:

 • a. ค่าใช้จ่ายคำนวณตามค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระน้ำหนักเกิน 4 กก. รายการดังกล่าวต้องไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรีที่ผู้เดินทางได้รับจากการชำระค่าชั้นโดยสาร จึงสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้
 • b. หากอุปกรณ์ตกปลารวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี การเรียกเก็บค่าน้ำหนักส่วนเกินต้องปฏิบัติตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายพิเศษหรือมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกินที่ได้กล่าวถึงข้างต้น แล้วแต่อันไนถูกกว่า
 • c. ค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์ตกปลาที่เกิน 15 กก. ต้องคำนวณตามมาตรฐานค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับสัมภาระส่วนเกิน

2. ค่าใช้จ่ายบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ:

 • a. ทุกรายการอุปกรณ์ตกปลาดังกล่าวต้องรวมอยู่ใน น้ำหนักสัมภาระฟรี เป็นสัมภาระหนึ่งชิ้นที่มีขนาด 158 ซม. (62 นิ้ว)
 • b. น้ำหนักส่วนเกินใด ๆ ต้องคิดค่าใช้จ่ายในวิธีการเดียวกันกับสัมภาระส่วนเกินทั่วไป

สัมภาระพิเศษอื่น ๆ

ผู้โดยสารสามารถซื้อและจองที่นั่งเพื่อขนส่งสัมภาระเกินขนาดห้องโดยสาร เช่น กระเป๋าเดินทางแบบถือขึ้นเครื่อง (CBBG); ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรี รูปปั้น เครื่องมือวัดแม่นยำ เครื่องใช้ไฟฟ้า วัตถุมีค่าและ/หรือเปราะบาง

หมายเหตุ: สิ่งของมีค่าจำนวนมาก (เช่น ทอง เงินสด) ได้รับอนุญาตเฉพาะที่เป็น CBBG เท่านั้น เมื่อทำการเช็คอินผู้โดยสารควรแสดงใบรับรองการถือครองที่ออกโดยฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อกำหนดขนาดสัมภาระแบบ CBBG

 • ก. สัมภาระที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องซึ่งมีขนาดเกิน 55 ซม. × 40 ซม. × 20 ซม. และเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง CBBG ผู้โดยสารจะต้องซื้อตั๋ว CBBG แต่ขนาดของ CBBG จะต้องไม่เกิน 145 ซม. × 50 ซม. ×30 ซม. (ขนาดสูงสุดในชั้นประหยัดของ ERJ คือ 55 ซม. × 40 ซม. × 20 ซม.) และน้ำหนักไม่ควรเกิน 75 กก.
 • ข. สำหรับสัมภาระที่ผู้โดยสารถือขึ้นเครื่องซึ่งมีขนาดไม่เกิน 55 ซม. × 40 ซม. × 20 ซม. โปรดปฏิบัติตามกฎการขนส่ง CBBG ที่ใช้บังคับหากจำเป็นต้องใช้ตั๋ว CBBG

2. ข้อกำหนดในการห่อสัมภาระแบบ CBBG

ผู้โดยสารจำเป็นต้องห่อสัมภาระแบบ CBBG อย่างถูกต้องด้วยตนเอง; วัสดุบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ทำจากแก้ว และในกรณีที่สัมภาระเป็นเครื่องมือ ผู้โดยสารควรติดตั้งที่จับด้านนอกสำหรับการจับด้วย

3. กฎการจัดวางสัมภาระแบบ CBBG

 • ก. สำหรับชั้นประหยัด สายการบินจะจัดวางสัมภาระแบบ CBBG ในที่นั่งใกล้หน้าต่างและถัดจากที่นั่งผู้โดยสาร โดยทั่วไปสัมภาระจะถูกจัดวางในสามแถวสุดท้าย แต่หากไม่มีที่นั่งว่างในสามแถวสุดท้ายอาจมีการย้ายไปข้างหน้า แต่ต้องไม่อยู่หน้าแถวที่สองด้านหลังทางออกฉุกเฉิน
 • ข. สำหรับชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาส สายการบินจะจัดวางสัมภาระแบบ CBBG ในที่นั่งตรงกลางหรือริมหน้าต่างถัดจากที่นั่งผู้โดยสารในแถวหลัง
 • ค. สำหรับกรณีพิเศษ เช่น การเดินทางของออร์เคสตราขนาดใหญ่ที่นั่งจะถูกจัดเรียงตามแต่ละกรณีไป
 • ง. สัมภาระแบบ CBBG จะต้องไม่กีดกั้นหรือขัดขวางการใช้ทางออกและทางเดินในห้องโดยสาร ไม่ขัดขวางผู้โดยสารรายอื่นจากการมองเห็นไฟแสดงสถานะ "คาดเข็มขัดนิรภัย", "ห้ามสูบบุหรี่" และ "ทางออก"

4. การจองตั๋ว CBBG

สำหรับการจองตั๋ว CBBG ผู้โดยสารสามารถโทรไปที่ 95539 หรือเยี่ยมชมสำนักงานขายตั๋วโดยตรงภายใต้สายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมงเพื่อยื่นคำขอและจองกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หลังจากได้รับการยืนยันจากสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถขนส่งสัมภาระแบบ CBBG ได้

สำหรับผู้โดยสารที่ถือเครื่องดนตรีขนาดใหญ่และสัมภาระอื่น ๆ และจำเป็นต้องซื้อตั๋ว CBBG แต่ไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ก่อน 72 ชั่วโมง หากเที่ยวบินมีตำแหน่งเฉพาะสำหรับสัมภาระแบบ CBBG ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋ว CBBG ได้ทันที แต่หากไม่มีตำแหน่งที่ระบุผู้โดยสารต้องเปลี่ยนกำหนดการเที่ยวบินอื่นในสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) หรือยกเลิกคำร้องขอดังกล่าว

สำหรับผู้โดยสารที่ถือโลหะมีค่า รูปปั้น และสัมภาระอื่น ๆ ที่มีด้านทั้งสามรวมกันไม่เกิน 100 * 60 * 40 ซม. จำเป็นต้องซื้อตั๋ว CBBG แต่ไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าก่อน 72 ชั่วโมงได้ หากเที่ยวบินมีที่นั่งติดกันว่างอยู่สำหรับจำหน่าย ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋ว CBBG ได้ทันที หากไม่มีที่นั่งติดกันผู้โดยสารต้องเปลี่ยนกำหนดการเที่ยวบินอื่นในสายการบินไชน่า เซาเทิร์น แอร์ไลน์ (China Southern Airlines) หรือยกเลิกคำร้องขอดังกล่าว

5. กฎการเรียกเก็บเงินสำหรับสัมภาระแบบ CBBG

 • ก. สัมภาระแบบ CBBG จะต้องอยู่ในระดับทางกายภาพเดียวกัน (เช่น ชั้นบริการ) กับผู้โดยสาร มีการเรียกเก็บเงินสำหรับสัมภาระแบบ CBBG ตามค่าโดยสารที่ใช้บังคับต่อจำนวนที่นั่งจริงสำหรับใช้วางสัมภาระแบบ CBBG มีการเรียกเก็บเงินค่าภาษีที่เกี่ยวข้องตามจำนวนผู้โดยสารที่แท้จริงบนเครื่อง
 • ข. การเลือกที่วางล่วงหน้าสำหรับสัมภาระแบบ CBBG ไม่สามารถทำได้ ที่วางสัมภาระนั้นถูกกำหนดโดยระบบหรือโดยตัวนับแบบมือกด
 • ค. ไม่มีสัมภาระน้ำหนักฟรีสำหรับสัมภาระแบบ CBBG
 • ง. คำแถลงมูลค่าสัมภาระไม่สามารถใช้ได้กับสัมภาระแบบ CBBG ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบต่อการปกป้องและจัดเก็บสัมภาระแบบ CBBG ด้วยตนเอง
 • จ. สัมภาระแบบ CBBG ไม่สามารถขนส่งร่วมกับสายการบินอื่นได้
 • ฉ. ไม่มีการสะสมไมล์สำหรับสัมภาระแบบ CBBG
 • ช. ที่นั่งเสริมไม่สามารถใช้ได้กับสัมภาระแบบ CBBG

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card