Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

สัมภาระที่ล่าช้า/เสียหาย/สูญหาย

การจัดการการขนส่งสัมภาระที่ผิดปกติ

 • 1. ในกรณีที่เกิดสัมภาระล่าช้า สูญหาย, หรือเสียหายระหว่างการขนส่ง ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์หรือตัวแทนของเรา จะกรอก “บันทึกอุบัติเหตุการขนส่งสัมภาระ” กับผู้เดินทาง เราจะตรวจสอบสถานการณ์และสาเหตุโดยเร็วที่สุด และแจ้งผลของการตรวจสอบให้ผู้โดยสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีความจำเป็น จะจัดให้มีการชดเชยที่ต้นทาง จุดหยุดพักระหว่างทางใดๆ หรือปลายทาง
 • 2. ในกรณีที่สัมภาระโหลดของผู้เดินทางไม่สามารถมาถึงพร้อมกับเที่ยวบินเดียวของผู้เดินทาง เนื่องจากปัญหาของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ สำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับแผนการเดินทางของผู้เดินทาง จะถูกชดเชยให้กับผู้เดินทางสำหรับรายการที่จำเป็น
 • 3. คุณสามารถติดต่อสายด่วนสัมภาระของ China Southern Airlines 8620-86122921 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะสัมภาระและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าชดเชยสัมภาระ(เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

ความรับผิดชอบของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์

 • 1. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า ความสูญเสีย หรือความเสียหายของสัมภาระโหลด ตั้งแต่เวลารับสัมภาระโหลดจนถึงถูกส่งไปยังผู้เดินทาง
 • 2. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลนไม่รับผิดชอบในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันความล่าช้าและความสูญเสีย หรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้มาตรการดังกล่าว
 • 3. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ความเสียหายของสัมภาระโหลดทั้งหมดเกิดจากคุณสมบัติตามธรรมชาติ คุณภาพ หรือความบกพร่องของสัมภาระเอง
 • 4. ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่การได้รับบาดเจ็บของผู้เดินทางหรือความสูญเสียของสัมภาระเกิดจากสิ่งของที่แพ็คไว้ในสัมภาระโหลด ผู้เดินทางต้องชดเชยความเสียหายทั้งหมดของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ และจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งของที่แพ็คในสัมภาระโหลดทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อผู้อื่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
 • 5. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายกับสิ่งของที่ห้ามแพ็คใส่ไว้ในสัมภาระโหลด ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะรับผิดชอบการชดเชยตามสัมภาระโหลดทั่วไปเท่านั้น
 • 6. ในกรณีที่มีการต่อเครื่อง ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะรับผิดชอบต่อการชดเชยสำหรับความเสียหายของสัมภาระที่เกิดขึ้นบนเส้นทางที่ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ให้บริการขนส่งเท่านั้น

ยอดเงินจำกัดของการชดเชย

 • 1. สำหรับเที่ยวบินที่ตรงตามเงื่อนไขของอนุสัญญามอนทรีออลจะมีการรับผิดชอบความเสียหายสำหรับสัมภาระที่เช็คอินและนำขึ้นเครื่องโดยผู้โดยสารทุกคนเป็นจำนวนเงิน 1288 SDR (Special Drawing Right)
 • 2. สำหรับเที่ยวบินที่ตรงตามเงื่อนไขของอนุสัญญาวอร์ซอจะมีการรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน 17 SDR ต่อหนึ่งกิโลกรัม ถ้าหากความเสียหายของสัมภาระที่สูญหายนั้นมีค่าน้อยกว่ามาตรฐานนี้ จะมีการจ่ายค่าเสียหายตามจำนวนจริง ขีดจำกัดค่าเสียหายสำหรับสัมภาระที่ไม่ได้เช็คอินอยู่ที่ 332 SDR มูลค่าของ SDR นั้นอยู่ที่ประมาณ $1.37 และอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีความผันผวน
 • 3. หากสัมภาระที่เช็คอินไม่ได้ระบุน้ำหนักไว้บนตั๋วของผู้โดยสาร จำนวนน้ำหนักที่ใช้คำนวนค่าชดเชยจะต้องไม่มากกว่าจำนวนน้ำหนักสัมภาระฟรีที่ผู้โดยสารได้รับจากคลาสที่นั่งของตนเอง

ระยะเวลาในการแสดงสิทธิหรือดำเนินการทางกฎหมาย

 • 1. ขีดจำกัดเวลาสำหรับการส่งเรื่องร้องเรียน
  • a. ผู้เดินทางต้องพูดคัดค้านต่อไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์อย่างเร็วที่สุดหลังจากพบการสูญหายของสัมภาระโหลด ต้องทำการคัดค้านภายในเจ็ดวัน นับจากวันที่ควรได้รับสัมภาระ ในกรณีสัมภาระเกิดความล่าช้า ต้องส่งการคัดค้านภายใน 21 วันทำการนับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปให้ผู้รับ
  • b. การคัดค้านทั้งหมดต้องส่งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลากำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น หากการคัดค้านไม่ได้ส่งภายในเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถทำการเรียกร้องต่อไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ได้
 • 2. การเรียกร้องและการฟ้องศาลต้องยื่นเรื่องภายในสองปีนับจากวันที่เครื่องบินเดินทางมาถึงปลายทาง หรือวันที่เครื่องบินควรเดินทางมาถึงปลายทาง หรือวันที่สิ้นสุดการขนส่ง

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card