Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

หมายเหตุที่ให้กับผู้โดยสาร (ระหว่างประเทศ)

การจอง

ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได้หลังทำการจองที่นั่งแล้วเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าที่สำนักงานขายหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ China Southern Airline (CSN) ผ่านทางสายด่วนของ CSN หรือโฮมเพจของ CSN ผู้โดยสารที่จองที่นั่งแล้วจะต้องซื้อตั๋วภายในกำหนดเวลาของ CSN ไม่เช่นนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก หากผู้โดยสารไม่ใช้สิทธิ์ที่นั่งที่จองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภูมิภาค รวมทั้งที่นั่งสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องแจ้งยกเลิกรายการจองกับสำนักงานขายหรือตัวแทนของ CSN โดยเร็วที่สุด

การซื้อตั๋ว

เมื่อจัดซื้อตั๋วโดยสารระหว่างประเทศผู้โดยสารจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ใช้การได้ หนังสือรับรองการเดินทางกลับ บัตรประจำตัวชาวไต้หวัน บัตรผู้พำนัก หนังสือรับรองการเดินทางหรือเอกสารระบุตัวที่ถูกต้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ผู้ป่วยวิกฤตและหญิงตั้งครรภ์จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาลศูนย์เป็นอย่างน้อยเพื่อยืนยันว่าตนเองสามารถโดยสารเครื่องบินได้ และขออนุญาตจาก CSN หรือตัวแทนฝ่ายขายก่อนล่วงหน้า

การซื้อตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้โดยสารที่มีความต้องการเป็นพิเศษหรือต้องได้รับการดูแลเนื่องจากมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือสภาพจิต เช่น UM บุคคลที่ทุพพลภาพ หรือบกพร่องทางสติปัญญา หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยวิกฤต ฯลฯ จะจัดบริการการบินให้เฉพาะกรณีไปเท่านั้น ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษสามารถจองตั๋วได้หาก CSN หรือผู้ให้บริการรายอื่นให้ความยินยอมเท่านั้น หากผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษไม่แจ้งสถานะของตนเองกับ CSN ล่วงหน้าก่อนซื้อตั๋วหรือแสดงเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง CSN มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

การจองที่นั่ง

CSN จัดหาบริการจองที่นั่งให้สำหรับเที่ยวบินบางเที่ยวบินเท่านั้น หลังจากจัดซื้อแล้ว ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งผ่านทางโฮมเพจของ CSN สายด่วน สำนักงานขายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ CSN CSN จะดำเนินการตามสมควรเพื่อจัดสรรที่นั่งตามคำขอจากผู้โดยสาร แต่ไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถจัดหาที่นั่งที่ต้องการได้เสมอไป ภายใต้เงื่อนไขด้านการให้บริการและความปลอดภัย CSN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นั่งได้แม้ว่าจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

สามารถซื้อตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สำนักงานขายของ CSN ตัวแทนฝ่ายขายของ CSN หรือผ่านทางโฮมเพจของ CSN เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องที่ยื่นแสดงเพื่อซื้อตั๋วอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นเอกสารเดียวกับที่ใช้เช็คอินที่สนามบิน

ตั๋ว

ตั๋วใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่มีชื่อตามที่ระบุในตั๋ว และไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือแก้ไขได้ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถขอคืนเงินได้

อายุการใช้งานตั๋ว

อายุการใช้งานตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศคือหนึ่งปี ยกเว้นมีระบุไว้พร้อมกันนี้เป็นอย่างอื่น อายุการใช้งานให้พิจารณาจากวันที่เริ่มออกเดินทางสำหรับตั๋วปกติ สำหรับตั๋วแบบปกติที่ไม่ได้ใช้บริการบินช่วงแรก หรือสำหรับตั๋วที่ไม่ระบุวันเดินทางกลับให้พิจารณาอายุการใช้สิทธิ์เดินทางจากวันที่ออกตั๋ว อายุการใช้งานของตั๋วราคาพิเศษให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ CSN สำหรับตั๋วราคาพิเศษ

ค่าตั๋ว

ค่าตั๋วที่ผู้โดยสารจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง ไม่รวมระบบขนส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินเข้าตัวเมือง ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จัดให้แก่ผู้โดยสารซึ่งมีการเรียกเก็บโดยภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือทางสนามบิน การใช้ตั๋วพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้

ค่าตั๋วเด็กและทารก

นับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทาง เด็กอายุสองปีขึ้นไปที่ไม่ถึง 12 ปีจะถูกคิดราคาจากราคาตั๋วสำหรับเด็ก และจะมีการจัดสรรที่นั่งให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ค่าตั๋ว UM จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีจากวันเริ่มออกเดินทางที่ไม่ีมีที่นั่งแยกจะคิดค่าใช้จ่าย 10% จากตั๋วปกติหรือตั๋วสำหรับผู้ใหญ่ชั้นเดียวกันสำหรับเที่ยวบินเดียวกัน นอกจากนี้ เด็กทารกจะได้รับส่วนลดเพียงหนึ่งรายขณะเดินทางเป็นกลุ่มกับผู้ใหญ่ ทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่มีที่นั่งแยกจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่ากับค่าตั๋วสำหรับเด็ก

เช็คอิน

ผู้โดยสารที่โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือในภูมิภาคจะต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินที่กำหนดก่อนกำหนดเวลาเช็คอินโดยแสดงตั๋ว หนังสือเดินทางที่ใช้ได้ วีซ่าและเอกสารการเดินทางที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของตนเองในการปฏิบัติตามขั้นตอนการเช็คอินหรือออกจากสนามบิน กำหนดเวลาการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปสำหรับสนามบินแต่ละแห่ง ผู้โดยสารควรศึกษากำหนดเวลาเช็คอินไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตามขณะเตรียมการเช็คอิน

การเปลี่ยนตั๋ว

หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนเลขเที่ยวบิน วันที่เดินทางหรือประเภทที่นั่งหลังซื้อตั๋ว CSN จะดำเนินการตามความเหมาะสมและเงื่อนไขในการให้บริการที่ทำได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยสมัครใจของผู้โดยสาร ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบเวลาที่ CSN ระบุ และตามขั้นตอนสำหรับตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไปหรือตั๋วพิเศษของ CSN

การคืนเงิน

การขอคืนเงินจากตั๋วที่จัดซื้อแบบปกติโดยสมัครใจให้ดำเนินการโดยยื่นคูปองผู้โดยสารหรือคูปองเที่ยวบินทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ให้แก่ CSN ยกเว้นในกรณีที่ตั๋วหาย สำหรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ สถานะตั๋วจะเป็น OPEN FOR USE ขณะทำงานคืนเงิน และจะมีการคืนเงินภายในกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับตั๋วภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ CSN ติดต่อขอคืนเงินกับสำนักงานจำหน่ายตั๋วเดิมพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร หากจัดซื้อตั๋วผ่านโฮมเพจของ CSN การขอคืนเงินให้จัดส่งผ่านโฮมเพจของ CSN หรือสายด่วนจำหน่ายตั๋ว หากจัดซื้อตั๋วโดยใช้บัตรธนาคาร จะมีการคืนเงินไปยังบัตรดังกล่าวเท่านั้น

ไม่ปรากฏตัว

การไม่ปรากฏตัวหมายถึงผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่องเนื่องจากไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินก่อนกำหนดเวลาเช็คอิน หรือเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางที่กำหนดได้ การขอคืนเงินค่าตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มาปรากฏตัวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ CSN กำหนดสำหรับการคืนเงินหรือเปลี่ยนตั๋วหลังออกเดินทางไปแล้ว หากผู้โดยสารแน่ใจว่าไม่สามารถบินโดยใช้เที่ยวบินที่จองได้ จะต้องแจ้งกับ CSN หรือตัวแทนล่วงหน้า และทำการยกเลิกรายการจองดังกล่าว

สัมภาระติดตัว

น้ำหนักสูงสุดสำหรับสัมภาระติดตัวสำหรับผู้โดยสารแต่ละรายคือ 5 กิโลกรัม ขนาดทั้งสามด้านของสัมภาระติดตัวจะต้องไม่เกิน 115 ซม. สิ่งของที่มีน้ำหนัก/ขนาดเกินกว่าที่กำหนดจะต้องเช็คอินลงท้องเครื่อง

หลักการพิจารณาน้ำหนักสัมภาระฟรี

หลักการคำนวณน้ำหนักนี้ใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศโดย CZ ยกเว้นเที่ยวบินระหว่างจีนและแคนาดา/USA จีนและยุโรป (ยกเว้นเส้นทางไป/กลับจากรัสเซียและเอเชียกลาง) โควต้าสัมภาระฟรีสำหรับผู้ใหญ่และเด็กคือ 40 กก. สำหรับตั๋วเฟิร์สคลาส 30 กก. สำหรับชั้นธุรกิจและ 20 กิโลกรัมสำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด สำหรับทารก โควต้าสัมภาระฟรีคือ 10 กก. ไม่รวมรถเข็นหรือเปลเด็กแบบพับได้ น้ำหนักสูงสุดสำหรับสัมภาระเช็คอินจะต้องไม่เกิน 50 กก. โดยมีขนาดสามด้านไม่เกิน 40x60x100 ซม.

หลักการพิจารณาลักษณะสัมภาระฟรี

ผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่และเด็ก) ที่ถือตั๋วเดินทางระหว่างประเทศสำหรับเที่ยวบินไป/กลับระหว่างแคนาดาหรือสหรัฐฯ มีสิทธิ์รับโควต้าสัมภาระฟรีดังนี้ สำหรับตั๋วชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ ผู้โดยสารแต่ละรายสามารถนำสัมภาระเช็คอินได้ 2 ชิ้นฟรี สัมภาระแต่ละใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ขนาดสามด้านจะต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) สำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด ผู้โดยสารแต่ละรายสามารถเช็คอินสัมภาระได้ฟรี 2 ใบ แต่ละใบจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) ขนาดของสัมภาระทั้งสามด้านจะต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) โควต้าสัมภาระฟรีสำหรับทารกครอบคลุมสัมภาระเช็คอินฟรีหนึ่งชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) ขนาดสัมภาระทั้งสามด้านจะต้องไม่เกิน 115 ซม. (62 นิ้ว) ไม่รวมรถเข็นแบบพับได้

ผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่หรือเด็ก) ที่ถือตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศไป/กลับยุโรปจะได้รับโควต้าสัมภาระฟรีดังนี้ (ยกเว้นเส้นทางไป/กลับสำหรับรัสเซียและเอเชียกลาง) สัมภาระเช็คอินสามชิ้นสำหรับชั้นธุรกิจ สัมภาระเช็คอินสองชิ้นสำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยม สัมภาระเช็คอินหนึ่งชิ้นสำหรับชั้นประหยัด ขนาดสัมภาระทั้งสามด้านแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (50 ปอนด์) โควต้าสัมภาระฟรีสำหรับทารกครอบคลุมสัมภาระเช็คอินฟรีหนึ่งชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) ขนาดสัมภาระทั้งสามด้านจะต้องไม่เกิน 115 ซม. (62 นิ้ว) ไม่รวมรถเข็นแบบพับได้

สิ่งของต้องห้ามสำหรับเช็คอินหรือนำขึ้นติดตัว

ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาวัตถุอันตรายเพื่อเช็คอินหรือพกติดตัว เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารกัดกร่อน สารพิษ สารกัมมันตรังสี สารโพลิเมอร์ แม่เหล็กหรือหรือวัตถุอื่น ๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือคำสั่งในประเทศต้นทาง ปลายทาง หรือจุดแวะพัก ห้ามผู้โดยสารบนเครื่องพกพาอาวุธ ดาบ มีด ของมีคมหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ

สิ่งของต้องห้ามบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอิน

ห้ามผู้โดยสารบรรจุของต่อไปนี้ในสัมภาระเช็คอิน เช่น เอกสารลับ ข้อมูลจัดพิมพ์หรือเอกสารต้นฉบับเก่าแก่ที่ไม่มีจัดพิมพ์แล้ว เอกสารการเดินทาง สัมภาระทางการทูต หลักประกัน เงิน ธนาณัติ ของมีค่า เช่น เครื่องประดับ ผลงานลายมือต้นฉบับเก่าแก่หรือภาพวาดเก่าแก่ สิ่งของตัวอย่าง โลหะมีค่าหรือสิ่งของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล อุปกรณ์เสริมของกล้องที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สเตอริโอส่วนตัว ยาที่แพทย์สั่งและต้องใช้ประจำ วัตถุที่เปราะแตกและเสียหายได้ วัตถุอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ความสูญเสียหรือความเสียหายข้างต้นสำหรับสัมภาระที่ผู้โดยสารพกพามาจะได้รับความคุ้มครองเสมือนสัมภาระเช็คอินตามปกติของ CSN เท่านั้น

กระเป่าใส่สัมภาระ

จัดเก็บสัมภาระเช็คอินให้ถูกต้อง ล็อคให้แน่นหนาและผูกมัดเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกได้ตามสมควร CSN สามารถปฏิเสธการรับสัมภาระที่บรรจุไม่ถูกต้อง รวมทั้งอาจไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระดังกล่าว

การตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้โดยสารและสัมภาระอาจต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่อง

สถานการณ์ไม่คาดคิดในการให้บริการด้านการบิน

หากเที่ยวบินของ CSN ล่าช้าหรือยกเลิกจากสนามบินต้นทางเนื่องจากสาเหตุของ CSN เช่น การดูแลรักษาเครื่องบิน การปรับเที่ยวบินหรือลูกเรือ CSN จะจัดบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้โดยสาร เช่น อาหารหรือที่พัก หากเที่ยวบินของ CSN ล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CSN เช่น เหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุบัติเหตุ มาตรการควบคุมการบิน ฯลฯ CSN จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารในการจัดหาอาหารหรือที่พักโดยผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยสูงสุดของ CSN สำหรับผู้โดยสารแต่ละรายในกรณีที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุมีระบุไว้ตามเงื่อนไขทางกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ประกันภัยภาคสมัครใจสำหรับผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถจัดซื้อประกันภาคสมัครใจได้จากบริษัทประกันภัยกรณีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในส่วนของ “ระบบขนส่งทางอากาศ” ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวไม่ได้เป็นการยกเว้นหรือลดความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของ CSN ประกันภัยที่จัดซื้อโดยผู้โดยสารโดยตรงผ่านโฮมเพจของ CSN จะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันนี้

เที่ยวบินโค้ดแชร์

โค้ดแชร์คือกรณีที่สายการบินหลายสายใช้รหัสเที่ยวบินของตนเองร่วมกับเที่ยวบินจากสายการบินอื่น ขณะอ้างถึงเที่ยวบินโค้ดแชร์ของ CSN บริการสำหรับ UM โควต้าสัมภาระฟรี ฯลฯ ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ของสายการบินที่ให้บริการ ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จากโฮมเพจของผู้ให้บริการหรือผ่านสายด่วนฝ่ายขายของ CSN

การจองเกินจำนวน

ตามหลักปฏิบัติทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน CSN สามารถทำรายการจองเกินได้ตามความเหมาะสมสำหรับบางเที่ยวบิน ในบางกรณีอาจส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางบนเที่ยวบินที่จองไว้ได้ หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ CSN จะขอให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องโดยสมัครใจและให้บริการเช็คอินก่อนใครสำหรับผู้โดยสารรายดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางเนื่องจากมียอดจองเกิน CSN จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาเที่ยวบินให้ได้โดยเร็วที่สุด และจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card