Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

หมายเหตุที่ให้กับผู้โดยสาร (ภายในประเทศ)

การจอง

ผู้โดยสารสามารถขึ้นเครื่องได้หลังทำการจองที่นั่งแล้วเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งได้ล่วงหน้าที่สำนักงานขายหรือผ่านตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ China Southern Airline (CSN) ผ่านทางสายด่วนของ CSN หรือโฮมเพจของ CSN ผู้โดยสารที่จองที่นั่งแล้วจะต้องซื้อตั๋วภายในกำหนดเวลาของ CSN ไม่เช่นนั้นรายการจองจะถูกยกเลิก หากผู้โดยสารไม่ใช้สิทธิ์ที่นั่งที่จองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศหรือภูมิภาค รวมทั้งที่นั่งสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง จะต้องแจ้งยกเลิกรายการจองกับสำนักงานขายหรือตัวแทนของ CSN โดยเร็วที่สุด

การซื้อตั๋ว

ขณะจัดซื้อตั๋ว ผู้โดยสารชาวจีนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ที่ถูกต้องร่วมด้วย ชาวต่างชาติ ชาวจีนในต่างประเทศและชาวจีนในพื้นที่อื่นจากฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ใช้การได้ หนังสือรับรองการเดินทางกลับ บัตรประจำตัวชาวไต้หวัน บัตรผู้พำนัก หนังสือรับรองการเดินทางหรือเอกสารระบุตัวที่ถูกต้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ขณะจัดซื้อตั๋วสำหรับเด็กหรือทารก จะต้องแสดงเอกสารรับรองที่ถูกต้อง เช่น คู่มือผู้พำนัก และสูติบัตร เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องที่ยื่นแสดงเพื่อซื้อตั๋วจะต้องเป็นเอกสารเดียวกับที่ใช้เช็คอินที่สนามบิน

การซื้อตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

ผู้โดยสารที่มีความต้องการเป็นพิเศษหรือต้องได้รับการดูแลเนื่องจากมีข้อจำกัดทางร่างกายหรือสภาพจิต เช่น UM บุคคลที่ทุพพลภาพ หรือบกพร่องทางสติปัญญา หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยวิกฤต ฯลฯ จะจัดบริการการบินให้เฉพาะกรณีไปเท่านั้น ผู้โดยสารที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษสามารถจองตั๋วได้หาก CSN หรือผู้ให้บริการรายอื่นให้ความยินยอมเท่านั้น หากผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษไม่แจ้งสถานะของตนเองกับ CSN ล่วงหน้าก่อนซื้อตั๋วหรือแสดงเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้อง CSN มีสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ

การจองที่นั่ง

CSN จัดหาบริการจองที่นั่งให้สำหรับเที่ยวบินบางเที่ยวบินเท่านั้น หลังจากจัดซื้อแล้ว ผู้โดยสารสามารถจองที่นั่งผ่านทางโฮมเพจของ CSN สายด่วน สำนักงานขายหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ CSN CSN จะดำเนินการตามสมควรเพื่อจัดสรรที่นั่งตามคำขอจากผู้โดยสาร แต่ไม่สามารถรับประกันว่าจะสามารถจัดหาที่นั่งที่ต้องการได้เสมอไป ภายใต้เงื่อนไขด้านการให้บริการและความปลอดภัย CSN ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นั่งได้แม้ว่าจะขึ้นเครื่องแล้วก็ตาม

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

สามารถซื้อตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่สำนักงานขายของ CSN ตัวแทนฝ่ายขายของ CSN หรือผ่านทางโฮมเพจของ CSN

รายละเอียดการเดินทางของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดการเดินทางในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารที่ออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อยืนยันการชำระเงินหรือเพื่อรับรองการขอคืนเงินเมื่อผู้โดยสารจัดซื้อตั๋วเครื่องบินสำหรับพลเรือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากสายการบินซึ่งไม่ถือเป็นเอกสารสำหรับเช็คอินหรือสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยแต่อย่างใด รายละเอียดการเดินทางสำหรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดพิมพ์ใหม่ได้ โดยจะไม่มีการออกให้ใหม่หากสูญหาย

ตั๋ว

ตั๋วใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่มีชื่อตามที่ระบุในตั๋ว และไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือแก้ไขได้ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถขอคืนเงินได้

อายุการใช้งานตั๋ว

อายุการใช้งานตั๋วสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศคือหนึ่งปี ยกเว้นมีระบุไว้พร้อมกันนี้เป็นอย่างอื่น อายุการใช้งานให้พิจารณาจากวันที่เริ่มออกเดินทางสำหรับตั๋วปกติ สำหรับตั๋วแบบปกติที่ไม่ได้ใช้บริการบินช่วงแรก หรือสำหรับตั๋วที่ไม่ระบุวันเดินทางกลับให้พิจารณาจากวันที่ออกตั๋ว อายุการใช้งานของตั๋วราคาพิเศษให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ CSN สำหรับตั๋วราคาพิเศษ

ค่าตั๋ว

ค่าตั๋วที่ผู้โดยสารจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง ไม่รวมระบบขนส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบินเข้าตัวเมือง ภาษี ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่จัดให้แก่ผู้โดยสารซึ่งมีการเรียกเก็บโดยภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือทางสนามบิน การใช้ตั๋วพิเศษจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้

ค่าตั๋วเด็กและทารก

นับตั้งแต่วันที่เริ่มออกเดินทาง เด็กอายุสองปีขึ้นไปที่ไม่ถึง 12 ปีจะถูกคิดราคา 50% จากราคาตั๋วปกติหรือตั๋วสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเที่ยวบินเดียวกัน และจะมีการจัดสรรที่นั่งให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ค่าตั๋ว UM จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป เด็กทารกอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ไม่ีมีที่นั่งแยกจะคิดค่าใช้จ่าย 10% จากตั๋วปกติหรือตั๋วสำหรับผู้ใหญ่สำหรับเที่ยวบินเดียวกัน นอกจากนี้ เด็กทารกจะได้รับส่วนลดเพียงหนึ่งรายขณะเดินทางเป็นกลุ่มกับผู้ใหญ่ ทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่มีที่นั่งแยกจะต้องจ่ายค่าตั๋วเท่ากับค่าตั๋วสำหรับเด็ก

เช็คอิน

ผู้โดยสารจะต้องผ่านขั้นตอนการเช็คอินภายในเวลาที่กำหนดโดย CSN พร้อมเอกสารแสดงตัวที่ถูกต้อง กำหนดเวลาการเช็คอินอาจแตกต่างกันไปสำหรับสนามบินแต่ละแห่ง ผู้โดยสารควรศึกษากำหนดเวลาเช็คอินไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตามขณะเตรียมการเช็คอิน

การเปลี่ยนตั๋ว

หากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนเลขเที่ยวบิน วันที่เดินทางหรือประเภทที่นั่งหลังซื้อตั๋ว CSN จะดำเนินการตามความเหมาะสมและเงื่อนไขในการให้บริการที่ทำได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยสมัครใจของผู้โดยสาร ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในกรอบเวลาที่ CSN ระบุ และตามขั้นตอนสำหรับตั๋วสำหรับบุคคลทั่วไปหรือตั๋วพิเศษของ CSN

การคืนเงิน

การขอคืนเงินจากตั๋วที่จัดซื้อแบบปกติโดยสมัครใจให้ดำเนินการโดยยื่นคูปองผู้โดยสารหรือคูปองเที่ยวบินทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้ให้แก่ CSN ยกเว้นในกรณีที่ตั๋วหาย สำหรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ สถานะตั๋วจะเป็น OPEN FOR USE ขณะทำงานคืนเงิน และจะมีการคืนเงินภายในกรอบเวลาที่กำหนดสำหรับตั๋วภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของ CSN ติดต่อขอคืนเงินกับสำนักงานจำหน่ายตั๋วเดิมพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้โดยสาร หากจัดซื้อตั๋วผ่านโฮมเพจของ CSN การขอคืนเงินให้จัดส่งผ่านโฮมเพจของ CSN หรือสายด่วนจำหน่ายตั๋ว หากจัดซื้อตั๋วโดยใช้บัตรธนาคาร จะมีการคืนเงินไปยังบัตรดังกล่าวเท่านั้น

ไม่ปรากฏตัว

การไม่ปรากฏตัวหมายถึงผู้โดยสารไม่มาขึ้นเครื่องเนื่องจากไม่ได้ผ่านขั้นตอนการเช็คอินก่อนกำหนดเวลาเช็คอิน หรือเนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางที่กำหนดได้ การขอคืนเงินค่าตั๋วหรือเปลี่ยนตั๋วสำหรับผู้โดยสารที่ไม่มาปรากฏตัวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ CSN กำหนดสำหรับการคืนเงินหรือเปลี่ยนตั๋วหลังออกเดินทางไปแล้ว หากผู้โดยสารแน่ใจว่าไม่สามารถบินโดยใช้เที่ยวบินที่จองได้ จะต้องแจ้งกับ CSN หรือตัวแทนล่วงหน้า และทำการยกเลิกรายการจองดังกล่าว

สัมภาระติดตัว

น้ำหนักสูงสุดสำหรับสัมภาระติดตัวสำหรับผู้โดยสารแต่ละรายคือ 5 กิโลกรัม ผู้โดยสารที่ถือตั๋วเฟิร์สคลาสสามารถนำสัมภาระติดตัวไปได้สองชิ้น ผู้โดยสารชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดสามารถนำสัมภาระติดตัวได้เพียงหนึ่งชิ้น สำหรับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง ขนาดของสัมภาระทั้งสามด้านจะต้องไม่เกินกว่า 20x40x55 ซม. สัมภาระที่มีน้ำหนัก/ขนาดเกินจากนี้จะต้องเช็คอินลงท้องเครื่อง

โควต้าสัมภาระฟรี

ผู้โดยสาร (ผู้ใหญ่หรือเด็ก) ได้รับโควต้าสัมภาระฟรีดังนี้ 40 กก. สำหรับตั๋วเฟิร์สคลาส 30 กก. สำหรับชั้นธุรกิจและ 20 กิโลกรัมสำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด สำหรับทารก โควต้าสัมภาระที่จัดไว้ให้คือ 10 กก.

สิ่งของต้องห้ามสำหรับเช็คอินหรือนำขึ้นติดตัว

ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาวัตถุอันตรายเพื่อเช็คอินหรือพกติดตัว เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารกัดกร่อน สารพิษ สารกัมมันตรังสี สารโพลิเมอร์ แม่เหล็กหรือวัตถุอันตรายอื่น ๆ ห้ามผู้โดยสารบนเครื่องพกพาอาวุธ ดาบ มีด ของมีคมหรือเป็นอันตรายอื่น ๆ

สิ่งของต้องห้ามบรรจุไว้ในสัมภาระเช็คอิน

ห้ามผู้โดยสารบรรจุของต่อไปนี้ในสัมภาระเช็คอิน เช่น เอกสารลับ ข้อมูลจัดพิมพ์หรือเอกสารต้นฉบับเก่าแก่ที่ไม่มีจัดพิมพ์แล้ว เอกสารการเดินทาง สัมภาระทางการทูต หลักประกัน เงิน ธนาณัติ ของมีค่า เช่น เครื่องประดับ ผลงานลายมือต้นฉบับเก่าแก่หรือภาพวาดเก่าแก่ สิ่งของตัวอย่าง โลหะมีค่าหรือสิ่งของมีค่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิตอล อุปกรณ์เสริมของกล้องที่ไม่ได้มีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สเตอริโอส่วนตัว ยาที่แพทย์สั่งและต้องใช้ประจำ วัตถุที่เปราะแตกและเสียหายได้ วัตถุอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ความสูญเสียหรือความเสียหายข้างต้นสำหรับสัมภาระที่ผู้โดยสารพกพามาจะได้รับความคุ้มครองเสมือนสัมภาระเช็คอินตามปกติของ CSN เท่านั้น

กระเป่าใส่สัมภาระ

จัดเก็บสัมภาระเช็คอินให้ถูกต้อง ล็อคให้แน่นหนาและผูกมัดเพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกได้ตามสมควร CSN สามารถปฏิเสธการรับสัมภาระที่บรรจุไม่ถูกต้อง รวมทั้งอาจไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระดังกล่าว

ค่าชดเชยสัมภาระ

ความรับผิดชอบบางส่วนหรือทั้งหมดกรณีสัมภาระสูญหายหรือเสียหายจำกัดไว้ที่¥100 ต่อกิโลกรัม ค่าชดเชยสำหรับสัมภาระที่มีมูลค่าต่ำกว่า ¥100 ต่อกิโลกรัมจะจ่ายให้ตามมูลค่าจริง

การตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้โดยสารและสัมภาระอาจต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่อง

สถานการณ์ไม่คาดคิดในการให้บริการด้านการบิน

หากเที่ยวบินของ CSN ล่าช้าหรือยกเลิกจากสนามบินต้นทางเนื่องจากสาเหตุของ CSN เช่น การดูแลรักษาเครื่องบิน การปรับเที่ยวบินหรือลูกเรือ CSN จะจัดบริการต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้โดยสาร เช่น อาหารหรือที่พัก หากเที่ยวบินของ CSN ล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากสาเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับ CSN เช่น เหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ อุบัติเหตุ มาตรการควบคุมการบิน ฯลฯ CSN จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารในการจัดหาอาหารหรือที่พักโดยผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ค่าชดเชยกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ค่าชดเชยสูงสุดของ CSN สำหรับผู้โดยสารแต่ละรายในกรณีที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุมีระบุไว้ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกันภัยภาคสมัครใจสำหรับผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถจัดซื้อประกันภาคสมัครใจได้จากบริษัทประกันภัยกรณีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในส่วนของ “ระบบขนส่งทางอากาศ” ค่าชดเชยจากบริษัทประกันภัยดังกล่าวไม่ได้เป็นการยกเว้นหรือลดความรับผิดชอบใด ๆ ในส่วนของ CSN ประกันภัยที่จัดซื้อโดยผู้โดยสารโดยตรงผ่านโฮมเพจของ CSN จะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันนี้

เที่ยวบินโค้ดแชร์

โค้ดแชร์คือกรณีที่สายการบินหลายสายใช้รหัสเที่ยวบินของตนเองร่วมกับเที่ยวบินจากสายการบินอื่น ขณะอ้างถึงเที่ยวบินโค้ดแชร์ของ CSN บริการสำหรับ UM โควต้าสัมภาระฟรี ฯลฯ ให้ยึดตามหลักเกณฑ์ของสายการบินที่ให้บริการ ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จากโฮมเพจของผู้ให้บริการหรือผ่านสายด่วนฝ่ายขายของ CSN

การจองเกินจำนวน

ตามหลักปฏิบัติทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน CSN สามารถทำรายการจองเกินได้ตามความเหมาะสมสำหรับบางเที่ยวบิน ในบางกรณีอาจส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางบนเที่ยวบินที่จองไว้ได้ หากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ CSN จะขอให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องโดยสมัครใจและให้บริการเช็คอินก่อนใครสำหรับผู้โดยสารรายดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางเนื่องจากมียอดจองเกิน CSN จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาเที่ยวบินให้ได้โดยเร็วที่สุด และจะจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสม

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

  • Visa Card
  • Master Card
  • American Express
  • Diners Card