Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

ผู้โดยสารที่เป็นผู้พิการ

I. บทบัญญัติทั่วไป

สำหรับผู้โดยสารที่ป่วยและพิการ ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและจำเป็นต้องใช้บริการรถเข็น พนักงานจะช่วยเหลือพวกเขาในการใช้รถเข็นโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม พนักงานของเราจะช่วยคุณเดินทางจากสนามบินไปยังประตูหรือบอร์ดขึ้นเครื่อง (ขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบินนั้นๆ)

i. คำจำกัดความ

คนพิการหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางเนื้อเยื่อหรือเนื้อเยื่อบางอย่างขาดหายไป ซึ่งจะแสดงในแง่ของร่างกายจิตใจ ร่างกายหรือองค์ประกอบของร่างกาย ซึ่งจะสูญเสียความสามารถทั้งหมดหรือความสามารถบางส่วนในการทำกิจกรรมบางอย่างในลักษณะปกติ คนพิการรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ สติปัญญาหรือประสาทสัมผัสในระยะยาว ความบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นกับสิ่งกีดขวางและอาจขัดขวางการมีส่วนร่วมของคนพิการอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมบนพื้นฐานของความเสมอภาคทดเทียมกับผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่มีวิสัยทัศน์ การได้ยิน การพูด ทางกายภาพ ทางปัญญา จิตใจ ความพิการซ้ำซ้อนและอื่น ๆ

ผู้พิการที่มีสิทธิ์บินได้หมายถึงผู้พิการที่ซื้อหรือถือตั๋วที่ถูกต้อง ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สายการบินตัวแทนสนามบินและตัวแทนภาคพื้นสนามบินให้มาถึงที่สนามบินโดยใช้เที่ยวบินที่ระบุไว้ในตั๋ว และจะเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาขนส่งที่ใช้กับผู้โดยสารทุกคน มีเหตุผลและไม่เลือกปฏิบัติ แต่ไม่รวมผู้โดยสารที่มีน้ำหนักมาก

ii. ควรสมัครเมื่อใด

ผู้โดยสารที่ป่วยและพิการที่สมัครใช้บริการพิเศษดังต่อไปนี้ควรทำการร้องขอในเวลาที่ทำการสำรองที่นั่งและไม่ช้ากว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน:

 • a. การฝากขนส่งเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า
 • b. ใช้บริการรถเข็นคนพิการบนเครื่องบิน (WCOB) หรือร้องขอบริการรถเข็นรับ / ส่งจากเครื่องบิน (WCHC)
 • c. ให้บริการกลุ่มคนพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการขึ้นเครื่องบิน
 • d. สุนัขบริการขณะที่เป็นสัมภาระขึ้นเครื่อง

iii. โควต้า

 • 1. ในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้โดยสารพิการ เนื่องจากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือและบริการพิเศษ นอกจากเส้นทางสหรัฐอเมริกา แต่ละเที่ยวบินที่ให้บริการจำกัดจำนวนของผู้โดยสารพิการต่อไปนี้ (ไม่รวมผู้โดยสารที่ใช้เปลหามผู้ป่วย) เช่น ผู้โดยสารพิการที่เดินทางโดยลำพังและต้องการบริการความช่วยเหลือและเก้าอี้รถเข็น ผู้โดยสารที่ขาพิการอย่างรุนแรงและไม่มีขาเทียม ผู้โดยสารตาบอดที่ใช้สุนัขนำทาง หรือผู้โดยสารที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาและไม่สามารถเข้าใจคำแนะนำของพนักงานบนเครื่องบิน:
  จำนวนที่นั่งบนเที่ยวบิน จำนวนจำกัด จำนวนที่นั่งบนเที่ยวบิน จำนวนจำกัด
  51-100 ≤2 101-200 ≤4
  201-400 ≤6 >400 ≤8
 • 2. หากมีจำนวนผู้โดยสารพิการเกินจำนวนที่กำหนดดังกล่าว บุคคลที่ประกอบต้องเพิ่มในอัตราส่วน 1: 1 แต่จำนวนผู้โดยสารพิการต้องไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่ระบุข้างต้น
 • 3. แต่ละเที่ยวบินจะรับผู้โดยสารบนเปลหามผู้ป่วยหนึ่งท่านเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติเฉพาะ ผู้โดยสารบนเปลหามผู้ป่วยยังต้องมีบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมทางการแพทย์หรือสมาชิกครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งคนเดินทางติดตาม เพื่อดูแลระหว่างการบิน
 • 4. จำนวนจำกัดของผู้โดยสารพิการบนเส้นทาง CSAA ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าไม่จำกัดจำนวนผู้โดยสารพิการ เช่น ผู้โดยสารตาบอด หูหนวกใบ้ ผู้โดยสารที่ใช้เปลหามผู้ป่วยหรือเก้าอี้รถเข็นบนเส้นทางเหล่านี้

iv. คำแนะนำในการจัดเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

 • 1. เราให้บริการอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ พร้อมอุปกรณ์และพื้นที่การจัดเก็บ บนพื้นฐานผู้ที่มาก่อนจะได้รับบริการก่อน หากไม่มีอุปกรณ์และพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจะรับเป็นสัมภาระโหลดและขนส่งโดยฟรี ถือว่าเป็นชิ้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือรายการสำหรับผู้พิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การจัดเก็บต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและ การขนส่งทางอากาศของหน่วยงานบริหารการบินพลเรือนสำหรับสินค้าอันตราย
 • 2. อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่สามารถนำขึ้นเครื่องดังต่อไปนี้
  กลุ่มพิเศษ อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ
  คนพิการทางร่างกาย อุปกรณ์ช่วยพยุง ไม้ค้ำ รถเข็นพับ แขนขาเทียม
  หูหนวก อุปกรณ์ช่วยฟัง ประสาทหูเทียม อุปกรณ์ช่วยฟัง
  ตาบอด ไม้นำทาง อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นง่ายๆ ที่มีมัลติฟังก์ชั่น แว่นตาสำหรับคนตาบอด

v. เคล็ดลับการเดินทาง/h3>
 • 1. ในการใช้บริการพิเศษผู้โดยสารที่ป่วยและพิการจะต้องสมัครล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดโดยสารการบิน China Southern Airlines และจะต้องได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหลังจากยืนยันโดยสายการบิน China Southern Airlines ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเวลาที่จำกัด ปริมาณที่จำกัดและเงื่อนไขการเดินทางได้ สายการบิน China Southern Airlines มีสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางได้ ผู้โดยสารควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลและใบรับรองที่ส่งมานั้นเป็นจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ มิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบเอง
 • 2. เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าต้องได้รับการโหลดเพื่อการขนส่งล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดรับเช็คอินสำหรับผู้โดยสารทั่วไป และการจัดส่งจะต้องสอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าอันตราย
 • 3. ผู้โดยสารพิการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องเช็คอินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดเช็คอินสำหรับผู้โดยสารทั่วไป หากต้องการบริการความช่วยเหลือในการขึ้นเครื่องและลงเครื่องจากผู้ให้บริการขนส่ง
 • 4. ผู้โดยสารพิเศษสามารถนำสุนัขนำทางที่มีคุณสมบัตรที่เหมาะสมขึ้นเครื่องโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งสามารถนำเข้าไปในห้องโดยสารหรือขนส่งในช่องบรรจุสินค้าคาร์โก้ ผู้โดยสารจะต้องมีเอกสารใบอนุญาตการนำสัตว์เข้าเมืองและการอนุญาตขนส่งสัตว์ของประเทศปลายทาง และใบรับรองสุขภาพที่กำหนดเวลาเช็คอิน หากประเทศปลายทางไม่อนุญาตการนำสัตว์เข้าเมือง ทางสายการบินมีสิทธิในการปฎิเสธการโหลดสัตว์เลี้ยง และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่สุนัขนำทางถูกปฏิเสธเข้าเมืองเนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนนั้นไม่สมบูรณ์ ใบรับรองไม่เพียงพอ หรือละเมิดระเบียบของประเทศปลายทาง สุนัขนำทางในห้องโดยสารต้องครอบปากไว้และใส่สายหนังรั้งศีรษะสุนัขก่อนขึ้นเครื่อง สุนัขนำทางต้องนั่งให้ใกล้ขาของผู้โดยสาร ไม่อนุญาตให้นั่งบนที่นั่งหรือวิ่งตามใจสุนัข ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการตายกับสุนัขนำทางระหว่างการขนส่ง ต้องรับผิดชอบผู้โดยสาร

vi. คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

 • 1. ระบบการจองสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
  หากคุณมีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดจองตั๋วของคุณที่สำนักงานท้องถิ่นของสายการบิน China Southern Airlines ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้ใน ติดต่อเรา บนเว็บไซต์นี้
 • 2. การจองบริการเสริม
  เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีขึ้น หากคุณต้องการบริการการเดินทางพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายขายตรงของสายการบิน China Southern Airlines หากคุณไม่ได้ทำการจองล่วงหน้าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณตามแต่กรณี
 • 3. ที่สนามบิน
  หากมีเที่ยวบินล่าช้า หรือถูกยกเลิก หรือตารางเที่ยวบินถูกเปลี่ยนแปลง สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะทำการแจ้งให้ผู้โดยสารทั้งหมดได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และการจัดการที่พักที่ประตูขึ้นเครื่องและเคาน์เตอร์บริการลูกค้า
  เราได้เตรียมรถวิลแชร์ไว้ให้คุณใช้ที่สนามบิน เพื่อใช้ในการขึ้นและลงเครื่องบิน คุณสามารถใช้รถวิลแชร์ได้ หากคุณร้องขอล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติจากเรา
 • 4. บนเที่ยวบิน
  ทางสายการบินจะจัดที่นั่งที่เหมาะสมมากที่สุดให้คุณตามความต้องการของคุณอย่างเต็มความสามารถ
  บนเที่ยวบินของเรา 50% ของที่นั่งที่ติดทางเดินสามารถปรับที่พักแขนได้ คุณสามารถใช้ตามความต้องการของคุณเอง
  หากเที่ยวบินที่คุณโดยสารนั้น มีที่นั่งว่างมากกว่า 100 ที่นั่ง คุณสามารถนำเก้าอี้รถเข็นพับได้ของคุณเข้าไปในห้องโดยสารได้ โดยเก้าอี้รถเข็นนั้นต้องเป็นชนิดบังคับมือ เรายินดีที่ให้บริการรถเข็นและพื้นที่จัดเก็บรถเข็นแก่คุณบนเที่ยวบินของเรา ด้วยหลักการผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับรายละเอียดรถเข็นของคุณล่วงหน้า เพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบว่า มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บรถเข็นของคุณหรือไม่ ปัจจุบัน มีอุปรกรณ์รับรองการใช้เก้าอี้รถเข็นในห้องน้ำบนเที่ยวบินบางเที่ยวบินเท่านั้น เนื่องจากเที่ยวบินอื่นถูกจำกัดด้วยชนิดของเครื่องบิน นอกจากนี้แล้ว เรายังไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะมีรถเข็นบนทุกเที่ยวบิน หากคุณจำเป็นต้องใช้รถเข็นบนเที่ยวบิน เราขอแนะนำให้คุณยื่นเรื่องล่วงหน้าเพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  วีดีโอให้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่เปิดให้ดูระหว่างการบิน ใช้คำบรรยายที่มีความคมชัดสูง มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเพื่อความสะดวกของคุณ
 • 5. ร้องเรียน
  หากบริการของเราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายผู้พิการของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่อไปนี้:
  สายด่วนบริการการขายของสายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์: 95539 (ภายในประเทศ): +86-20-86682000 (ต่างประเทศ)
  หรือส่งอีเมล์มาที่: webmaster@csair.com
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด: กฎหมายผู้พิการของสหรัฐเมริกา

II. ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็น

i. บนภาคพื้นดิน

มีเก้าอี้รถเข็นให้บริการในทุกสนามบินเพื่อให้คุณได้ใช้ในอาคารผู้โดยสาร หากคุณต้องการใช้เก้าอี้รถเข็น กรุณาโทร 4006695539 เพื่อขอบริการนี้หลักจากได้รับตั๋วแล้ว

ii. เก้าอี้รถเข็นบนเที่ยวบิน

สำหรับเที่ยวบินระยะไกลระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยเครื่องบินลำตัวกว้างของสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern Airlines) เราให้บริการรถเข็นคนพิการบนเครื่องบิน (WCOB) สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินสองขาเพื่อใช้ในทางเดินทางในห้องโดยสาร

 • a. เส้นทางการบินสหรัฐอเมริกา
  กว่างโจว - ลอสแอนเจลิส, กว่างโจว , กว่างโจว - ซานฟรานซิสโก - กว่างโจว, กว่างโจว - นิวยอร์ก - กว่างโจว, กว่างโจว - อู่ฮั่น - ซานฟรานซิสโก - อู่ฮั่น - กว่างโจว
 • b. เส้นทางการบินออสเตรเลีย
  กว่างโจว - ซิดนีย์ - กว่างโจว, กว่างโจว - เมลเบิร์น - กว่างโจว, กว่างโจว - เพิร์ธ - กว่างโจว, กว่างโจว - บริสเบรน - กว่างโจว, กวางโจว - แอดิเลด – กว่างโจว กว่างโจว - ไครสต์เชิร์ช – กว่างโจว, เซินเจิ้น - ซิดนีย์ – เซินเจิ้น, เซินเจิ้น - เมลเบิร์น - เซินเจิ้น
 • c. เส้นทางการบินนิวซีแลนด์
  กว่างโจว - โอ๊คแลนด์ - กว่างโจว
 • d. เส้นทางการบินยุโรป
  กว่างโจว - ลอนดอน - กว่างโจว, กว่างโจว - อัมสเตอร์ดัม - กว่างโจว, กว่างโจว - ปารีส - กว่างโจว, กว่างโจว - มอสโก - กว่างโจว, กว่างโจว - ฉางซา - แฟรงค์เฟิร์ต - ฉางซา - กว่างโจว, กว่างโจว - หวู่ฮั่น - โรม - หวู่ฮั่น – กว่างโจว, เซินเจิ้น - มอสโก - เซินเจิ้น
 • e. เส้นทางการบินแคนาดา
  กว่างโจว - แวนคูเวอร์ - กว่างโจว, กว่างโจว- โตรอนโต- กว่างโจว
 • f. เส้นทางตะวันออกกลาง
  เซินเจิ้น- ดูไบ- เซินเจิ้น

ยกเว้นในเส้นทางสหรัฐฯ รถวิลแชร์ที่สามารถให้บริการในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด หากต้องการจองบริการนี้ โปรดสมัครได้ที่สำนักงานขายตั๋วที่เป็นพันธมิตรกับสายการบิน China Southern Airlines ในสถานที่ที่เที่ยวบินดังกล่าวได้เปิดทำการบิน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า 95539 ในระยะ 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง หากใบสมัครของคุณได้รับการยอมรับผ่านการตอบกลับของเรา โปรดเดินทางไปที่เคาน์เตอร์ CSAir ของสนามบิน ในระยะเวลา 2 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดส่งเช็คอินสำหรับผู้โดยสารธรรมดา หากคุณต้องการเดินทางด้วย กรุณาแจ้งเวลาจองที่นั่งและเช็คอินพร้อมกับเพื่อนร่วมเดินทางของคุณเพื่อที่เราจะได้จัดที่นั่งให้คุณ

iii. ลิฟต์ขึ้นเครื่อง

หากคุณไม่สามารถเดินขึ้นบันได้ด้วยตัวเอง เราจะให้บริการลิฟต์สำหรับการขึ้นเครื่องเที่ยวบินที่ไม่มีสะพานเทียบเครื่องบินเชื่อมต่อ

iv. การรับเก้าอี้รถเข็นเป็นสัมภาระโหลด

หากคุณต้องการใช้เก้าอี้รถเข็น (แบบบังคับมือหรือไฟฟ้า) ระหว่างการเดินทาง หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือความเคลื่อนไหวอื่นๆ (ไม้เท้าไม้ค้ำเดินอุปกรณ์ช่วยเดิน สกูตเตอร์) กรุณาแจ้งทางสายการบินขณะที่คุณทำการจอง

เก้าอี้รถเข็นแบบพับไม่ได้ เก้าอี้รถเข็นชนิดบังคับมือ หรือชนิดแบตเตอรี่ขับเคลื่อนสามารถขนส่งเป็นสัมภาระโหลด เก้าอี้รถเข็นชนิดแบตเตอรี่ขับเคลื่อนต้องทำการฝากโหลดล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดบริการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารทั่วไป และต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการขนส่งสินค้าอันตราย เก้าอี้รถเข็นสามารถขนส่งเป็นสัมภาระโหลดที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือประตูขึ้นเครื่อง คุณจะได้รับคืนที่บริเวณสายพานรับสัมภาระเมื่อเที่ยวบินของคุณมาถึงปลายทาง หากคุณสามารถนำข้อมูลหรืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาที่สนามบิน จะช่วยในการจัดการเก้าอี้รถเข็นของคุณเป็นอย่างยิ่ง:

 • a. คู่มือของเก้าอี้รถเข็นและแบตเตอรี่ของคุณ
 • b. เครื่องมือพิเศษที่จำเป็นสำหรับการประกอบเก้าอี้รถเข็นของคุณ
 • c. สำหรับเก้าอี้รถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ต้องมีเอกสารการทดสอบที่ได้รับการยอมรับของ UN เพื่อพิสูจน์ว่าแบตเตอรี่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานในการทดสอบที่ระบุไว้ในมาตรา 38.3 ส่วนที่สามของคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ของสหประชาชาติ

ขนส่งรถเข็นสำหรับผู้โดยสารป่วยและคนพิการโดยฟรี

ถ้าคุณใช้เก้าอี้รถเข็นที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรือเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวไฟฟ้า กรุณาเสร็จสิ้นการเช็คอินล่วงหน้า (2 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดบริการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารทั่วไป) เพื่อให้เรามีเวลาที่เพียงพอในการโหลดเก้าอี้รถเข็นของคุณ

ห้องโดยสารมีพื้นที่จัดเก็บสำหรับเก้าอี้ล้อเลื่อนแบบพับได้ตามลำดับผู้มาก่อนย่อมมีสิทธิ์ได้ใช้งานก่อน หากไม่มีพื้นที่จัดเก็บให้บริการ เราจะขนส่งเก้าอี้ล้อเลียนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

III. ผู้โดยสารที่ต้องการเปลหามผู้ป่วย

สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์สามารถให้บริการเปลหามผู้ป่วยตามความร้องขอของผู้โดยสาร เพื่อให้เราได้ยืนยันว่าเที่ยวบินสามารถให้บริการเปลหามหรือไม่ และ ดำเนินการเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพ และโหลดและนำเปลหามขึ้นเครื่อง กรุณาติดต่อสำนักงานบัตรโดยสารที่ขึ้นตรงกับไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ในเมืองออกเดินทางของคุณ หรือโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ 4006695539 เพื่อทำการขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และต้องไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

แต่ละเที่ยวบินสามารถรับผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหามได้เพียงท่านเดียว อุปกรณ์เปลหามของเราให้บริการในห้องโดยสารชั้นประหยัด

ผู้โดยสารที่ต้องการเปลหามต้องเดินทางพร้อมกับแพทย์หรือผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งคน หรือเดินทางพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ปกครอง หากใบรับรองทางการแพทย์ได้ระบุไว้ว่า ผู้ป่วยไม่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ในระหว่างการบิน

i. การเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้เปล

ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหามจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย โดยติดต่อสำนักงาน บัตรโดยสารที่ขึ้นตรงกับไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ในเมืองออกเดินทางของคุณ หรือโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่ 4006695539 โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะไม่รวมถึงรายการต่อไปนี้:

 • 1. การเรียกรถพยาบาล การรักษาในโรงพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับบุคคลที่เดินทางประกอบ

ii. สัมภาระฟรี

สัมภาระฟรีสำหรับผู้โดยสารที่มีเปลหามเป็น 180 กก. สัมภาระฟรีสำหรับบุคคลที่เดินทางประกอบคำนวณตามชั้นโดยสารของที่นั่ง ซึ่งกำหนดโดยราคาบัตรโดยสารที่จ่าย

iii. การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน

หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการจองก่อนออกเดินทาง คุณจะต้องจ่าย 5% ของอัตราค่าโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เปลหาม (ตั๋วเครื่องบิน+ ค่าธรรมเนียมเปลหามเพิ่มเติม) เป็นค่าธรรมเนียมการคืนเงิน หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการจองของคุณหลังเวลาออกเดินทาง คุณจะไม่ได้รับเงินคืน การจองประเภทนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของผู้โดยสาร ทุกการเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของผู้โดยสารนั้น จะได้รับการคืนเงินค่าบัตร

วิธีการที่ใช้ในการคำนวณราคาดังกล่าวข้างต้นใช้กับเซกเมนต์การบิน ของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์เท่านั้น สำหรับผู้โดยสารที่มีเปลหาม หากโดยสารเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ๆ หรือมีเซกเมนต์การบินที่ดำเนินการโดยสารการบินอื่นรวมอยู่ในการเดินทาง จะคำนวณและเรียกเก็บค่าบัตรโดยสารตามกฎระเบียบของสายการบินที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card