Skip To Main Content
ข้อความผิดพลาด : รายการข้อผิดพลาด เลื่อนอ่านข้อผิดพลาดด้านล่าง
ข้อความคำเตือน : ข้อความแจ้งเตือน เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแจ้งเตือน
ข้อความที่แสดงข้อมูล : รายการข้อมูล เลื่อนลงมาเพื่ออ่านข้อความ

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

สัมภาระโหลดและบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

 • 1. โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ณ เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อทำการเช็คอินและดำเนินการด้านสัมภาระ รวมถึงรับบัตรโดยสารของคุณ
 • 2. พื่อการขึ้นเครื่องบินอย่างสะดวกสบาย เราขอแนะนำให้คุณเดินทางมาถึงสถานีเดินทางล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีเวลาในการเช็คอินและดำเนินการด้านสัมภาระ
 • 3. กรุณาพกเอกสารทั้งหมดที่ถูกต้อง (เช่น บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง) เงินสด และสิ่งของมีค่าติดตัวไว้

การตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

โปรดเตรียม ID และบัตรผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าของคุณ และส่งไปยังผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ ในส่วนของเหตุผลด้านความปลอดภัยของเที่ยวบิน คุณจะต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ และสัมภาระที่ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์

การพักรอและการขึ้นเครื่อง

กรุณารอในพื้นที่การพักรอที่ตรงกับประตูขึ้นเครื่องของคุณ โดยทั่วไป เปิดให้ขึ้นเครื่อง 30 นาทีก่อนเครื่องออก กรุณาฟังประกาศทางสนามบินและข้อมูลเที่ยวบิน และเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณให้พร้อม เวลาเริ่มขึ้นเครื่องได้

คำแจ้งเตือนที่มีประโยชน์:

 • 1. เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลาที่เพียงพอสำหรับการเดินทางมายังสนามบิน การผ่านขึ้นตอนเพื่อขึ้นเครื่อง และการโหลดสัมภาระ โปรดฟังประกาศทางสนามบินเวลารออยู่ในพื้นที่พักรอ
 • 2. หากผู้โดยสารไม่สามารถมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ หรือประตูขึ้นเครื่องอย่างตรงเวลา ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวและเอกสารการเดินทาง หรือยังไม่พร้อมที่จะเดินทาง ทางสายการบินอาจยกเลิกที่นั่งที่จองไว้ของผู้โดยสารดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของเที่ยวบิน ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากผู้โดยสาร
 • 3. ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของคุณสูญหาย คุณมี 3 วิธีในการขึ้นเครื่องบินอย่างสะดวกสบาย:
  • (1) ด้วยเอกสารรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ที่ออกโดยกองความมั่นคงสาธารณะที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ เอกสารรับรองต้องระบุชื่อ อายุ ที่อยู่บ้านอาศัย วันหมดอายุ ฯลฯ พร้อมแนบรูปถ่ายของคุณ (ไม่สวมหมวก) และตราประทับของกองความมั่นคงสาธารณะ
  • (2) ด้วยเอกสารรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสูญหาย ที่ออกโดยกองความมั่นคงสาธารณะที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่คุณ เอกสารรับรองต้องมีรายละเอียดเหมือนกับที่ได้อธิบายไว้ในข้อ (1)
  • (3) ด้วยทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองและหลักฐานอื่นที่สามารถใช้พิสูจน์ตัวตนที่ถูกต้องได้ โปรดไปยังสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (ตั้งอยู่ในโถงผู้โดยสารขาออกที่สนามบิน) เพื่อขอใบรับรองการเดินทางชั่วคราว

  หากคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ และไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายข้างต้นใด ๆ โปรดติดต่อสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อปรึกษาแนวทางแก้ไข

สัมภาระโหลดและบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

 • 1. โปรดไปที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อโหลดสัมภาระและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ ด้วยตั๋วโดยสาร หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง และวีซ่า
 • 2. เพื่อการขึ้นเครื่องบินอย่างสะดวกสบาย เราขอแนะนำให้คุณเดินทางมาถึงสถานีเดินทางล่วงหน้า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อให้มีเวลาในการเช็คอินและดำเนินการด้านสัมภาระ
 • 3. กรุณาพกเอกสารทั้งหมดที่ถูกต้อง (เช่น บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง) เงินสด และสิ่งของมีค่าติดตัวไว้

การตรวจสอบและกักกันโรค ศุลกากร

 • 1. กรุณาแสดงหนังสือเดินทาง วีซ่า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นพลเมืองจีน และจะเดินทางไปต่างประเทศนานกว่าหนึ่งปี จะต้องมีใบรับรองสุขภาพที่ถูกต้อง
 • 2. หากปลายทางของคุณเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค คุณต้องฉีดวัคซีนที่เกี่ยวข้อง
 • 3. หากคุณมีรายการใดๆ ที่จะสำแดง โปรดดำเนินการผ่านช่องทางสีแดง (ช่องสำแดงสิ่งของ) เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร หากคุณไม่มีรายการใด ที่จะสำแดง โปรดดำเนินการผ่านช่องทางสีเขียว (ช่องที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง)

การตรวจคนเข้าเมือง

 • 1. หากคุณเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ กรุณาส่งหนังสือเดินทาง วีซ่า และบัตรขาออกที่ถูกต้องของคุณ กรุณาออกเมืองก่อนวันหมดอายุบนวีซ่าของคุณ
 • 2. หากคุณเป็นคนสัญชาติจีน (รวมถึงผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) กรุณายื่นหนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรขาออก และเอกสารการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การตรวจค้นเพื่อรักษาความปลอดภัย

โปรดเตรียมพาสปอร์ตและบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ถูกต้องของคุณให้พร้อม เพื่อส่งไปยังผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบ ในส่วนของเหตุผลด้านความปลอดภัยของเที่ยวบิน คุณจะต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ และสัมภาระที่ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องผ่านการเอ็กซ์เรย์

การพักรอและการขึ้นเครื่อง

 • 1. กรุณารอในพื้นที่การพักรอที่ตรงกับประตูขึ้นเครื่องของคุณ โดยทั่วไป เปิดให้ขึ้นเครื่อง 40 นาทีก่อนเครื่องออก กรุณาฟังประกาศทางสนามบินและข้อมูลเที่ยวบิน และเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณให้พร้อม เวลาเริ่มขึ้นเครื่องได้ สำหรับบางเที่ยวบิน อาจต้องมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางครั้งที่สอง
 • 2. เพื่อให้การขึ้นเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น กรุณาเตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณให้พร้อม และอย่าพับไว้

คำแจ้งเตือนที่มีประโยชน์:

 • 1. เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เผื่อเวลาที่เพียงพอสำหรับการเดินทางมายังสนามบิน การผ่านขึ้นตอนเพื่อขึ้นเครื่อง และการโหลดสัมภาระ โปรดฟังประกาศทางสนามบินเวลารออยู่ในพื้นที่พักรอ
 • 2. หากผู้โดยสารไม่สามารถมาถึงเคาน์เตอร์เช็คอินของไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ หรือประตูขึ้นเครื่องอย่างตรงเวลา ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวและเอกสารการเดินทาง หรือยังไม่พร้อมที่จะเดินทาง ทางสายการบินอาจยกเลิกที่นั่งที่จองไว้ของผู้โดยสารดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าของเที่ยวบิน ไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากผู้โดยสาร
 • 3. ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่หนังสือเดินทางของคุณสูญหาย คุณมี 2 วิธีที่คุณสามารถขึ้นเครื่องบินอย่างสะดวกสบาย:
  • (1) สำหรับชาวจีน โปรดไปที่กองความมั่นคงสาธารณะที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่เพื่อขอหนังสือเดินทางของคุณ
  • (2) สำหรับชาวต่างชาติ โปรดไปที่จุดเข้าเมืองและไปยังสำนักงานบริหารหรือสถานกงสุลของคุณเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากทางราชการ

  เอกสารที่กำหนดไว้เป็นไปตามความต้องการจริง

แบบฟอร์มของการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต

 • Visa Card
 • Master Card
 • American Express
 • Diners Card
 • JCB Card